Tranh Nguyễn Trọng Khôi: Truyền thuyết Mỵ Châu | Tổ tiên gọi | Đỉnh gió hú | Núi trắng…

Posted: 12/04/2011 in Hội Họa, Nguyễn Trọng Khôi

This slideshow requires JavaScript.

Tranh: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.