Cân | đong | đo | đếm | đừng cười

Posted: 09/05/2011 in Sử Mặc, Thơ

Sử Mặc

cân

mỗi bài thơ
phải nặng ít ra một kí
không lấy gì bán ve chai?

đong

thả trôi ba vạn
đong về một đấu
chữ nghĩa đời nay
cào cào châu chấu

[ cũng đành xuôi theo ba vạn
lui về một đấu cỏn con
chữ nghĩa đời nay di tản
khốc tang. biết mặt phu đòn
]

đo

với cao một khấc
lùn xuống một tấc
[ ngóc đầu lên
đụng cửa . . . trời
]

đếm

đếm tới đếm lui
đếm mãi đếm hoài
tay mười một ngón

đừng cười

rụt cổ
so vai
tuổi dương ty
lấn
ra ngoài sáu mươi
thẳng như tên?
nỏ được rồi
cùn mằn dao, rựa
gác chơi bệ thờ
lòng buồn
sẩy dạ non tơ
trái tim non yếu
gạ bờ xôn xao
đừng cười
sắc lẽm mắt dao
ai mà chịu thấu
trúc
    đào
        ngả
                nghiêng

Sử Mặc
Tháng 4/2011
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.