Mưa thu cô đơn

Posted: 08/07/2011 in Âm Nhạc, Lãm Thúy, Tâm Thư, Vĩnh Điện

 
Thơ: Lãm Thúy
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.