Tranh lụa Thanh Trí: Cô đào say | Hoa cuối mùa | Hong nắng mới | Hương sắc dịu dàng…

Posted: 23/07/2011 in Hội Họa, Thanh Trí

This slideshow requires JavaScript.


Tranh lụa: Thanh Trí
Nguồn: art2all.net/tranh/thanhtri/thanhtri.html

Đã đóng bình luận.