Đối thoại bên tường

Posted: 14/08/2011 in Nguyễn Đức Tùng, Thơ

Nguyễn Đức Tùng

Phía sau cánh cửa này là gì, cha ơi?
Là một cánh cửa khác, con trai

Phía sau cánh cửa khác là gì, cha ơi?
Là một cánh cửa khác nữa, con trai

Phía sau cánh cửa khác nữa là gì, cha ơi?
Là một cánh cửa khác nữa nữa, con trai

Phía sau cánh cửa khác nữa nữa là gì, cha ơi?
Là chỗ ở của tên ăn trộm

Nguyễn Đức Tùng
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.