Hương lửa

Posted: 19/08/2011 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm
gửi Lâm Hảo Khôi


Mountain Rain by Anne Culver

mưa về nhủ đá tình chưa dứt
mình ta chân núi ngỡ sầu đè
tro tàn than lạnh nhiều năm trước
hương lửa tìm đâu khơi bếp xưa.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.