Sinh nhật trắng

Posted: 27/08/2011 in Âm Nhạc, Lữ Quỳnh, Thơ, Vĩnh Điện, Đăng Hiếu

 
Thơ: Lữ Quỳnh
Nhạc: Vĩnh Điện
Tiếng hát: Đăng Hiếu
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đã đóng bình luận.