Lá sấu đừng rơi

Posted: 14/04/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Đỗ Đức Yên

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đỗ Đức Yên; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.