Đàn trong tay người

Posted: 19/04/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Hữu Nhật, Thơ, Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Hữu Nhật; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.