Bởi không thể yêu nhau

Posted: 05/05/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Đặng Kim Côn

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Trần Quang Lộc

Nguồn: tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.