Đôi mắt ấy, con dốc ấy

Posted: 15/05/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Đặng Kim Côn

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và trình bày: Trần Quang Lộc

Đã đóng bình luận.