Đâu phải chỉ hình như

Posted: 22/05/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Đặng Kim Côn

Thơ: Đặng Kim Côn; Phổ nhạc và trình bày: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.