Trở về với mẹ ta thôi

Posted: 04/06/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Đồng Đức Bốn

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đồng Đức Bốn; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.