Ốc mượn hồn

Posted: 09/06/2012 in Âm Nhạc, Thơ, Trần Quang Lộc, Tuyết Mai, Đặng Kim Côn

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đặng Kim Côn; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.