Chiều tang

Posted: 16/06/2012 in Âm Nhạc, Bắc Phong, Thơ, Trần Quang Lộc

Trần Quang Lộc

Thơ: Bắc Phong; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc

ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.