Rồi em cũng xa

Posted: 24/07/2012 in Âm Nhạc, Nguyễn Phan Nhật Nam, Thơ, Trần Quang Lộc, Tuyết Mai

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.