Kiếp khỉ giữa nhân gian | Ngửa nọc | Héo hàng

Posted: 24/09/2012 in Chu Thụy Nguyên, Thơ

Chu Thụy Nguyên

Kiếp khỉ giữa nhân gian

Vọng thưa
mắt thánh phù điêu
Phật lòng con ả
lêu têu cõng hờn

Trọc ô
cái tính ba lơn
Cười
tuồng luông sắc
khóc
tuồng luông thanh.

Trò đời
thuật ảo ma lanh
Buôn mười hai cõi
thập thành mấy phương ?

Khỉ ngồi
đỏ đít sắm tuồng
Phúng phính bụng mỡ
cười suông khóc thầm

Lỡ thời
giông bão rét căm
Hoặc khi khô khát
nắng dầm chang chang

Thôi thì
vui chút họa hoằn
Trái xanh đỡ dạ
cầm bằng đói meo

Giận đời cái kiếp đu đeo….

 

Ngửa nọc

thả ngửa
há miệng ngáp cũng đớp ruồi
đáy giếng
ngắm trời bé nhỏ tợ nấp vung
trèo
trẹo
đòi làm cậu lão trời…

 

Héo hàng

Phơi hàng
khoe mẻ đồ thiệt đồ rơi đồ rời
rượng dẽo nhẹo
mặc cả giá hời giá hạ giá bèo
chài
hẽo
đòi làm hoa hậu toàn cầu…

Chu Thụy Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.