Liêu trai​ đề từ | Họa vận

Posted: 13/07/2015 in Bồ Tùng Linh, Thơ, Vương Sĩ Trinh, Yên Nhiên

Vương Sĩ Trinh (1634—1711) | Bồ Tùng Linh (1640—1715)
Yên Nhiên chuyển ngữ từ nguyên tác: Đề Liêu Trai ​t​rước ​thư đồ | Thứ vận đáp Vương Tư Khấu Nguyễn Đình tiên sinh kiến tặng

lieu_trai-chi_di

Liêu trai​ đề từ

Bỡn cợt mà nghe vui chút thôi
Vườn mưa giăng mắc dệt tơ trời
Chuyện đời đã ngấy không buồn nhắc
Huyệt mộ thèm nghe xướng họa chơi​

Đề Liêu Trai ​trước ​thư đồ

Cô vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần qủy xướng thi

Vương Sĩ Trinh

題聊齋著書圖

姑妄言之姑聽之
豆棚瓜架雨如絲
料應厭作人間語
愛聽秋墳鬼唱詩

王士禎

 

Họa vận

Chí Dị thảo xong bật​ ​tiếng​ ​cười
Sương pha màu tóc áo tơi bời
Mười năm mới thấu lòng Tô Tử
Mưa lạnh đèn khuya rủ rỉ lời

Thứ vận đáp Vương Tư Khấu Nguyễn Đình tiên sinh kiến tặng

Chí dị thư thành cộng tiếu chi
Bố bào tiêu tác mấn như ti
Thập niên phả đắc Hoàng Châu ý
Lãnh vũ hàn đăng dạ thoại thì

Bồ Tùng Linh

次韻答王司寇阮亭先生見贈

志異書成共笑之
布袍蕭索鬢如絲
十年頗得黃州意
冷雨寒燈夜話時

蒲松龄

Vương Sĩ Trinh | Bồ Tùng Linh
Yên Nhiên chuyển ngữ
Nguồn: Dịch giả gửi

Đã đóng bình luận.