Thơ trước khi get out

Posted: 04/05/2016 in Nguyễn Hàn Chung, Thơ

Nguyễn Hàn Chung

formosa_get_out

đêm nay tôi phải rời Việt Nam
quay lại Mỹ
tai còn nghe tiếng hô vang vang
Formosa get out get out
trả cho chúng tôi biển sạch

tôi có hay hướm gì đâu
cũng là một loại get out thôi
có điều get out trong nước mắt

mai là tôi được ăn sạch
mai là tôi được uống sạch
mai là tôi được thở sạch
tôi chửi tổng thống Huê Kỳ
đá lông nheo với cô em cảnh sát

còn mẹ tôi
còn em tôi
lớ quớ trương tấm băng rôn
tố cáo cái trò giấu đầu lòi đuôi
là bị bắt
chí ít cũng được khuyến mãi đôi cái bạt tai đá đít
của những người lẩm nhẩm phô mô sa ghét âu

tôi có hay hướm gì đâu
một thằng get out rách nát
tôi thương mẹ tôi
tôi thương cha tôi
lưng còng đói khát
đánh được con cá tươi xanh hì hục mang về
đến bờ là ngơ ngơ ngác ngác

tôi chỉ là một thằng get out thôi
có hay hướm gì đâu
đã trốn không làm công dân Việt
nhưng ai cấm
tôi đau tôi viết

Formosa chỉ là một giọt nước
trào ra từ cái hũ Thành Đô
đêm nay tôi phải rời Việt Nam
ngày mai là người nước khác
một thằng get out tồi
ó hay hướm gì đâu
mà khoát loác

nhưng không thể cắm đầu đi tuốt

Nguyễn Hàn Chung
2/5/2016
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.