Truyện thiền: In kinh

Posted: 20/01/2017 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

tetsugen_doko

Tetsugen là thiền sư Nhật [*]
quyên tiền đại chúng để in kinh

gặp mùa lụt đem tiền cứu chẩn
xong lại đi từng nhà lạc quyên

sắp in gặp phải mùa bệnh dịch
ngài dùng tiền giúp đỡ nạn nhân

sang đến lần thứ ba quyên góp
chuyện in kinh mới được hoàn thành

dân trong vùng sau này truyền tụng
đúng ra ngài in ba bộ kinh
hai bộ trước vô hình nhưng thực
quý giá hơn bộ cuối được in

Bắc Phong

[*] Thơ kể lại tích in kinh của thiền sư Tetsugen Doko.

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.