“Dân chủ không phải là tội”

Posted: 06/04/2018 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong


Thành viên Hội Anh em Dân chủ trước tòa án CS

chúng bắt người đấu tranh dân chủ
viết kịch bản đem ra tòa xử

qui chụp tội mưu lật chính quyền
xong tuyên án trả thù man rợ (*)

gánh quốc nạn tù nhân lương tâm
dân tri ân có người lệ nhỏ

muốn tự do dân chủ nhân quyền
ai cũng biết cần thay chế độ

Bắc Phong

(*) BẢN ÁN THÀNH VIÊN HỘI ANH EM DÂN CHỦ.

Nguyễn Văn Đài: 15 năm tù giam, 5 năm quản chế
Nguyễn Trung Tôn: 12 năm tù giam, 3 năm quản chế
Trương Minh Đức: 12 năm tù giam, 3 năm quản chế
Nguyễn Bắc Truyển: 11 năm tù giam, 3 năm quản chế
Lê Thu Hà: 9 năm tù giam, 2 năm quản chế
Phạm Văn Trội: 7 năm tù giam, 1 năm quản chế

Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.