Tấm gương Bình Thuận | Hiểm họa

Posted: 20/06/2018 in Phạm Đình Chương, Thơ, Yên Nhiên

Ngô Đình Chương | Yên Nhiên

Tấm gương Bình Thuận

Trai hùng, gái liệt Lạc Long đâu
Chưa chịu ra tay đuổi giặc Tàu
Bởi lẽ ta nên mắt đổi mắt
Nếu không chúng sẽ tằm ăn dâu
Xuống đường, đòi đất quân phù thủng
Chỉ mặt, vây nhà bọn mọt sâu
Bình Thuận phen nầy gương cả nước
Xin đừng để mẹ Việt thêm đau

Ngô Đình Chương

 

Hiểm họa

Dư đồ tơi tả bởi vì đâu?
Cộng phỉ tham ô bám gót Tàu
Tấc đất tấc vàng sao nỡ hiến?
Một lòng một dạ quyết trừ sâu
Ngoại xâm khống chế dần thâm nhập
Nội gián tiếp tay rước giặc vào
Lật tẩy bù nhìn quân nối giáo
Mới hòng giải thoát cảnh thương đau

Yên Nhiên

Nguồn: Thơ do Yên Nhiên gửi

Đã đóng bình luận.