Xuống đường bảo vệ núi sông…

Posted: 20/08/2018 in Nguyễn Minh Thanh, Thơ

Nguyễn Minh Thanh

Xuống đường
Xuống đường
Đồng loạt Xuống đường
Xuống đường
Xuống đường
Chen vai Xuống đường

Xuống đường
Xuống đường
Đồng loạt
Ta đáp lời Tổ Quốc
Xuống đường
Xuống đường
Chen vai
Ta bảo vệ Núi Sông

Xuống đường
Cửu Long sóng ầm vỗ…
Xuống đường
Trường Sơn rừng bão tố…
Xuống đường
Ngự Bình thông reo dậy…
Xuống đường
Nghĩa Lĩnh trời tuôn mây…
Xuống đường
Hồng Hà sóng cuộn chảy…

Xuống đường
Ta thương nòi giống
Xuống đường
Ta giữ Núi Sông
Không đặc khu:
Vân Đồn, Phú Quốc, Bắc Vân Phong…
Không phố Tàu: Đông Đô đại phố…
Không đường Lưỡi Bò Chín Đoạn
Không cờ Máu ” Sáu ” Sao Tàu Cộng
chiếu trên đài Truyền Hình VN
Không cờ Máu ” Sáu” Sao Tàu Cộng
khi tiếp đón bọn quan khách Tàu

Xuống đường
Ta giữ môi trường
Không Bôxit, Formosa
Không nhà máy nhiệt điện Vĩnh Thuận…
Không Công Trình phá hoại môi sinh…
Không thực phẩm độc hại Tàu Cộng lan tràn…

Cho hay
Sông Núi tặc Tàu len khắp chốn…!!
Môi trường độc chất nhiểm nhiều nơi…!!

Xuống đường
Bé cần sữa sạch
Hoa cần nước sạch
Cá cần biển sạch
Chim cần suối sạch
Dân cần sông sạch

Xuống đường
Không khí cần trong sạch
Muôn dân cần Nước sạch

Xuống đường
Ta đáp lời Sông Núi
Xuống đường
Ta bảo vệ Núi Sông

Xuống đường
Già, Trẻ, Lớn, Bé
Đồng loạt xuống đường
Bản Giốc ào ào nghiêng thác đổ

Xuống đường
Nam thanh, Nữ tú
Chen vai xuống đường
Biển Đông ầm ầm trào sóng vỗ

Xuống đường
Quyết một lòng bảo vệ Quê Hương
Hỡi những người xót thương Lạc Hồng
Xuống đường
Quyết một lòng bảo vệ Sông Núi
Hỡi những người lẫm liệt Núi Sông
Viết Sử hôm nay
Giống nòi tồn tại…
Lịch Sử ngày mai
Lạc Hồng sống mãi…

Hiệp lực đấu tranh giữ Núi Sông dành cho con cháu…
Đồng tâm tranh đấu gìn Việt Tịch để lại cháu con…

Xuống đường
Xuống đường
Quyết một lòng bảo vệ nòi giống
Xuống đường
Xuống đường
Quyết một lòng giữ tròn Núi Sông…

Nguyễn Minh Thanh
(Hạ đỏ 18-8-2018)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.