Archive for the ‘Hồ Lệ Thu’ Category


 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Hồ Lệ Thu
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube