Archive for the ‘Huỳnh Như’ Category

Nhạc và lời: Ái Hoa; Tiếng hát: Huỳnh Như

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và audio file