Archive for the ‘Mỹ Hạnh’ Category

Khê Kinh Kha

Nhạc và lời: Khê Kinh Kha; Tiếng hát: Mỹ Hạnh
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc HuyMỹ Hạnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link