Archive for the ‘Miên Thảo’ Category

 
Nhạc: Phan Ni Tấn
Thơ: La Toàn Vinh
Tiếng hát: Miên Thảo
Hòa âm: Trần Lê Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link