Archive for the ‘Ngọc Huy’ Category

Đỗ Thất KinhPhan Ni Tấn


Tưởng niệm Đỗ Thất Kinh (1954-2018)

Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh & Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn
Tặng Châu Ngự Cầm

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Phan Ni Tấn

quach_thoai-dinh_cuong
Thi sĩ Quách Thoại (1930-1957)
dinhcuong

Thơ: Quách Thoại; Nhạc: Phan Ni Tấn; Hòa âm: Đỗ Thất Kinh;Tiếng hát: Ngọc Huy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Đỗ Thất Kinh gửi nhạc và âm bản mp3

Đỗ Thất Kinh
Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

trinh_cong_son-dc
Trịnh Công Sơn
dinhcuong

Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh; Tiếng hát: Ngọc Huy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Đỗ Thất Kinh

ngoi_ben_song

Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh; Tiếng hát: Ngọc Huy

Bản ký âm PDF

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh [Bản ký âm]
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


Nhạc: Đỗ Thất Kinh [Bản ký âm PDF]
Thơ: Vũ Ngọc Giao
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube


 
Nhạc: Đỗ Thất Kinh
Thơ: Hoàng Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Phan Ni Tấn

vietnamese_boat_people

Thơ: Nguyễn Ngọc Dũng; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam


 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube


 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

Phan Ni Tấn

thieu_nu_tren_dong_hoa

Thơ: Nguyễn Ngọc Dũng; Nhạc: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Phong trào Du ca Việt Nam


 
Thơ: Hoàng Minh Châu
Nhạc: Phan Ni Tấn
Hòa âm: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Đỗ Thất Kinh gửi đường dẫn YouTube.


 
Nhạc và lời: Phan Ni Tấn [Bản ký âm PDF]
Hòa âm: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube.


Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc và lời: Phùng Tất Đạt & Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Đỗ Thất Kinh
Lời: Phùng Tất Đạt
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Uyển Thượng
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc HuyMỹ Hạnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Phỏng ý thơ Hoàng Minh Châu
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Đỗ Thất Kinh
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Ao trời

Posted: 31/07/2011 in Âm Nhạc, Ngọc Huy, Phan Ni Tấn

Phan Ni Tấn

Nhạc và lời: Phan Ni Tấn; Tiếng hát: Ngọc Huy

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc và lời: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Ngọc Huy
Hòa âm: Đỗ Thất Kinh
Thực hiện: Huyền Thoại
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link