Archive for the ‘Phương Anh’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hồng Thủy
Tiếng hát: Phương Anh
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link