Archive for the ‘Quốc Đại’ Category

Phan Thị Ngôn Ngữ

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Quốc Đại

Hạt muối mặn ba năm còn mặn
Lát gừng cay chín tháng còn cay
Bậu với ta ơn nặng nghĩa dày
Nở đâu bỏ tổ xa bầy bậu ơi
(more…)

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Khuyến; Tiếng hát: Quốc Đại


Nguồn: Tác giả gửi