Archive for the ‘Bạch Cúc’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Bạch Cúc
Ca sĩ: Thụy Long
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển YouTube link