Archive for the ‘Cát Biển’ Category

Nhạc: Ái Hoa; Thơ: Cát Biển; Trình bày: Quốc DuyThùy Dương


Ái Hoa
Nguồn: Tác giả gửi