Archive for the ‘Đỗ Đức Yên’ Category

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đỗ Đức Yên; Tiếng hát: Trần Quang Lộc


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file