Archive for the ‘Đức Phổ’ Category

Đức Phổ
Hồi tưởng ngày về thăm Huế 2003 và gặp lại bằng hữu ở đó

Mười năm xa Huế như cơn mộng
tỉnh lai. Thăm Hương lệ chực tràn.
Rượu thấm dăm thằng ngồi Thương Bạc
rưng rưng Thừa Phủ… bẵng đò giang!
(more…)

Đức Phổ


Pollard Willows with Setting Sun by Vincent van Gogh

Chưa qua mùa đại hạn
Gió tứ phương thúc ngọn phiêu bồng
Tan tác những đứa con nửa đời phiêu tán
Vẫn mang theo lịch sử giống nòi.
(more…)