Archive for the ‘Ngô Hữu Hùng’ Category

Ngô Hữu Hùng


Trong bóng mùa thu
dinhcuong

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Hữu Hùng

Nhạc và lời: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Nguyễn Hải

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Hữu Hùng

Thơ: Đoàn Tuyết Thu: Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Ân Nam

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Hữu Hùng

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Hữu Hùng

Thơ: Nguyên Nhung; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Nguyễn Hải
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

Ngô Hữu Hùng

Thơ: HTNX; Nhạc: Ngô Hữu Hùng; Hòa âm: Minh Đạo; Tiếng hát: Thái Hòa
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: HTNX
Hòa âm: Hồng Biển
Tiếng hát: Diên An
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: HTNX
Hòa âm: Viết Dũng
Tiếng hát: Anh Thư
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: Hồ Phùng
Hòa âm: Việt Cường
Tiếng hát: Bích Lan
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Ngô Hữu Hùng
Tiếng hát: Hữu Quang
Hòa âm: Viết Dũng
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Ngô Hữu Hùng
Tiếng hát: Lê Nguyên
Hòa âm: Việt Cường
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: Ngọc Quyên
Tiếng hát: Tiến Long
Hòa âm: Việt Cường
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc và lời: Ngô Hữu Hùng
Tiếng hát: Bích Lan
Hòa âm: Việt Cường
Slideshow: Trần Nhật Trí
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Mưa

Posted: 03/10/2011 in Âm Nhạc, HTNX, Ngô Hữu Hùng, Quỳnh Lan, Thơ

 
Nhạc: Ngô Hữu Hùng
Thơ: HTNX
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link