Archive for the ‘Nguyễn Phan Nhật Nam’ Category

Trần Quang Lộc


Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Phổ nhạc và hát: Trần Quang Lộc
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Ngọc Quỳnh

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Trần Quang Lộc

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Tuyết Mai


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Tiếng hát: Trần Quang LộcHồng Mơ

Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Nhạc: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file