Archive for the ‘Phạm Đỗ Hùng’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Phạm Đỗ Hùng
Tiếng hát: Hoàng Tiếp
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link