Archive for the ‘Phạm Quang Ngọc’ Category

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Hà My
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Đình Nguyên
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Tiếng hát: Mai Thiên Vân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Hư Vô
Nhạc: Phạm Quang Ngọc
Ca sĩ: Lã Anh Dũng
Nguồn: Hư Vô gửi YouTube link