Archive for the ‘Thái Tú Hạp’ Category

 
Nhạc: Vĩnh Điện
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Nghiêu Minh
Thơ: Thái Tú Hạp
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Thơ: Thái Tú Hạp
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Việt Dzũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link