Archive for the ‘Trịnh Tây Ninh’ Category

Liên Bình Định

Thơ: Trịnh Tây Ninh; Nhạc: Liên Bình Định; Tiếng hát: Diệu Hiền
ban_ky_am

Nguồn: Tác giả gửi nhạc và âm bản mp3


 
Nhạc: Vũ Thái Hòa [Bản ký âm PDF]
Thơ: Trịnh Tây Ninh
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slideshow: Duy Hân
Nguồn: Tác giả gửi bản ký âm và đường dẫn YouTube