Archive for the ‘Vương Đức Lệ’ Category

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vương Đức Lệ
Tiếng hát: Quỳnh Lan
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link