Archive for the ‘Vi Sơn’ Category

 
Nhạc: Nguyễn Đức Tuấn
Thơ: Vi Sơn
Tiếng hát: Kim Dung
Slideshow: Thanh Hải
Nguồn: Kim Dung gửi đường dẫn YouTube

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vi Sơn
Tiếng hát: Hiếu Trang
Video: Đàm Trung Phán
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link