Tranh Paul Gauguin: Arearea | Haere Mai | Nave Nave Moe | Self-Portrait | Rouen, Spring…

Posted: 18/05/2011 in Hội Họa, Paul Gauguin

This slideshow requires JavaScript.

Tranh: Paul Gauguin
Nguồn: Internet; Hồ Đình Nghiêm chọn tranh

Đã đóng bình luận.