Bài lục bát buồn

Posted: 04/12/2011 in Âm Nhạc, Nguyễn Trọng Khôi

Nhạc và lời: Nguyễn Trọng Khôi; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file.

Đã đóng bình luận.