Đã đành ở quê người

Posted: 20/12/2011 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày

Đã đóng bình luận.