Rụng trái sầu ơi!

Posted: 24/04/2012 in Âm Nhạc, Trần Quang Lộc

Nhạc và lời: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Đã đóng bình luận.