Tranh của Nguyễn Gia Trí

Posted: 18/06/2012 in Hội Họa, Nguyễn Gia Trí

Nguồn: Đinh Cường gửi tranh

Đã đóng bình luận.