Trái tim mãn hạn

Posted: 17/01/2013 in Âm Nhạc, Châu Đình An

Châu Đình An

chia_tay2

Nhạc và lời: Châu Đình An; Tác giả trình bày
[Bản ký âm PDF]

Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và tập tin mp3.

Đã đóng bình luận.