Bóng – Đinh Cường
(sơn dầu trên giấy 14 x 16 in)

Đã đóng bình luận.