B’lao – những nữ tu

Posted: 18/12/2013 in Hội Họa, Đỗ Trung Quân

Đỗ Trung Quân

b'lao_nhung_nu_tu-do_trung_quan
B’lao- những nữ tu
sơn dầu trên bố, 60 x 80 cm ( 2012 )
Tranh Đỗ Trung Quân

Nguồn: Tiền Vệ; Đinh Cường gửi

Đã đóng bình luận.